Yn aml mae Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg yn cael eu grwpio gyda’i gilydd fel ‘STEM’, nid oherwydd cynnwys y pynciau o reidrwydd, ond oherwydd y ffordd o feddwl sydd ei angen i feistroli unrhyw bwnc STEM. Mae hyfforddiant mewn sgiliau STEM yn dysgu sgiliau meddwl beirniadol a gwers bwysig o ran defnyddio gwybodaeth a’i chymhwyso mewn ffyrdd newydd, a dyma’r ymagwedd y bydd cyflogwyr yng Ngogledd Cymru yn gynyddol yn chwilio amdani yn y farchnad lafur yn y dyfodol ar draws y rhanbarth.

Mae pwysigrwydd agenda ‘STEM’ yn allweddol mewn perthynas â’i gysylltiadau â blaenoriaethau economaidd rhanbarthol Gogledd Cymru, yn arbennig mewn diwydiannau sy’n tyfu yng Ngogledd Cymru megis Ynni, yr Amgylchedd, Gweithgynhyrchu Uwch a’r Cyfryngau Creadigol a Digidol.

Mae angen i bobl ifanc gael eu hysbrydoli a’u haddysgu a’u trwytho â gwybodaeth, pan maent yn ifanc ynglŷn â buddion STEM er mwyn manteisio’n llawn ar y prosiectau cyflogaeth sydd gan Ogledd Cymru i’w cynnig, megis Wylfa Newydd, Parc Gwyddoniaeth Menai, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch a phrosiectau Ynys Ynni.

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, ynghyd â sefydliadau sy’n bartneriaid, wedi comisiynu datblygu’r pecyn hwn fel ymateb i ganfyddiadau archwiliad diweddar o weithgareddau STEM a gynhelir mewn ysgolion cynradd ac uwchradd a cholegau addysg bellach yng Ngogledd Cymru. Yn ystod cyfnod yr archwiliad yn 2014, cynhaliwyd cyfanswm o 1,674 o ymyriadau STEM mewn sefydliadau addysg ar draws Gogledd Cymru, fodd bynnag: ‘gellir disgrifio 61% o’r addysg STEM a ddarperir yng Ngogledd Cymru fel gweithgareddau ‘untro’. Ni fydd darparu gweithgareddau untro ar hap yn gwneud llawer i ddylanwadu ar ddewisiadau pynciau a gyrfaoedd pobl ifanc.’

 

Datblygwyd y deunyddiau ystafell ddosbarth hyn gyda chyflogwyr lleol er mwyn ysbrydoli ac ymgysylltu â disgyblon CA2 mewn perthynas â gwerth a pherthnasedd sgiliau STEM – o’r ystafell ddosbarth i’r gweithle.

Mae’r deunyddiau hyn yn rhoi cyflwyniad i ddisgyblion CA2 i werth a pherthnasedd pynciau STEM i’w swyddi a’u gyrfaoedd yn y dyfodol yng Ngogledd Cymru.

Mae partneriaeth gref rhwng disgyblion, pobl broffesiynol a rhieni yn allweddol i’r rhanbarth, gan ddarparu gweithlu wedi’i deilwra a diddordeb gwirioneddol yn y cyfleoedd y gall Gogledd Cymru eu darparu fel llwybrau gyrfa cynaliadwy i’w phlant a’i phobl ifanc.

STEM

YouTube

Cofiwch wylio’r ffilm fer ar You Tube yn am gyflogwr rhanbarthol i gael gosod y cyd destun i ddisgyblion.

Ein Partneriaid

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth